Avgiftsbestämmelser

Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01-2017-12-31

Tariff avtal

Tariff Abonnerad effekt kW Effektavgift avtal kr/kW Energi avgift avtal öre/kWh
A1          0-100        194:50        65:25
A2       101-500        218:90       63:00
A3       501-1000      242:50     60:50
A4     1001-         289:30       57:25

Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01-2017-12-31

Tariff rörlig

Tariff Abonnerad effekt kW Effektavgift avtal kr/kW Energi avgift avtal öre/kWh
R1          0-1500         299        72:00