Östervångsverket

Sedan hösten 2006  produceras merparten av trelleborgarnas fjärrvärme i det moderna Östervångsverket strax norr om tätorten. Anläggningen utökades 2009 för att klara den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Här eldas nästintill enbart med biobränsle, mestadels med skogsflis från barr- och lövskog så kallat GROT (grenar och toppar), men även grönflis från parkskötsel förekommer.

Generellt kan sägas att vi är oerhört noga vid valet av bränslet, så att inga oönskade föroreningar finns med. Därför kan vi efter effektiv förbränning återföra askan som gödning till jord- och skogsbruket i ett långsiktigt hållbart kretslopp.

Tack vare vår moderna rökgasrening tar vi tillvara på extra energi från rökgaserna och minimerar utsläppen till fördel för invånarnas miljö och hälsa.

P1010059